top of page

תקנון האתר ותנאי השימוש

1. מבוא:

א. ברוכים הבאים לאתר www.hostafam.com  (להלן: "האתר").

ב. האתר הינו אתר אשר עוסק בעזרה התנדבותית, האתר מספק את הפלטפורמה להתקשרות בין משפחות הזקוקות לאירוח בזמן המבצע ואנשים וארגונים המעוניינים לארח. 

ג. האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

ד. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

ה. מפעילי האתר זוקפים לזכותם את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

ו. "תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילי האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילי האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").

2. מדיניות פרטיות

א. מפעילי האתר מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהם מנהלים ומפעילים, תנאי תקנון זה מהווה בין היתר את מדיניות מפעילי האתר ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והם מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

ב. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשים מפעילי האתר במידע, הנמסר להם על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידם בעת השימוש באתרים.

3. הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר

א. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילי האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידם.

ב. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל התקשרות בין הצדדים באתר, מפעילי האתר לא יישאו באחריות בין אם נגרם נזק כתוצאה מהתקשרות הצדדים באתר, בין אם ישנה אי התאמה, האתר הינו פלטפורמה בלבד לצורך התקשרות הצדדים, הגולש מצהיר כי אין פיקוח על מי מהצדדים ו/או הגולשים באתר וכי ההתקשרות נעשית על דעת עצמו ובאחריותו לבדוק את טיב ההתקשרות.

ג. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר ו/או כל התקשרות אשר נעשתה דרך האתר.

ד. על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילי האתר ולהתריע בפניהם על כך, לאחר מכן מפעילי האתר יבדקו את הנושא וייתכן כי יסירו את התוכן במידה ויראו לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילי האתר ויודגש כי מפעילי האתר אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.

ה. חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.

ו. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר.

ז. מפעילי האתר לא יהיו אחראים להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.

ח. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.

ט. כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.

י. האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

יא. מפעילי האתר לא ישאו באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.

יב. מפעילי האתר לא ישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

יג. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילי האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

4. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

א. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ חינוכי ו/או כל ייעוץ מכל סוג שהוא.

ב. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילי האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.

ג. השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.

ד. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

5. אבטחת מידע באתר:

א. מפעילי האתר דואגים לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילים מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. על אף מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר.

ב. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

6. מאגרי מידע ושימוש במידע ע"י מפעילת האתר:

א. מפעילי האתר רשאים לשמור במאגריהם מידע שנמסר באמצעות המשתמש.

ב. הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר ובאחריותם.

ג. מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

ד. השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש לרבות לצורך הטיפול בהזמנות לרכישת השירותים באתר, ולרבות ועל מנת: לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ,לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

ה. מפעילי האתר רשאים לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותם, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיהם, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהם עצמם יפרסמו והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעילי האתר ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

7. דיוור ישיר אלקטרוני

א. ייתכן כי בכוונת מפעילי האתר לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי.

ב. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו .

ג. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

8. מסירת מידע לצד שלישי:

א. מפעילי האתר יהיו רשאים להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.

ב. מפעילי האתר יהיו רשאים לפנות למשתמש בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.

ג. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.

ד. מעבר לאמור לעיל, מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

- אם ירכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

- במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.

- אם תבוצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.

- אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי.

- במידה ומפעילי האתר ימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.

9. איסוף מידע ע"י צד ג'

א. בעת השימוש באתר מפעילי האתר רשאים לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.

ב. תוכנות צד ג' אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים למשתמש, נתוני אפליקציות קיימות במכשיר המשתמש ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בכל מקרה, תוכנות צד ג׳ כאמור לא יאספו מידע מזהה או רגיש הנוגע אל המשתמש.

ג. בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.

ד. אם המשתמש מעוניין לחזור בו מהסכמתו למתן גישה לנתונים כאמור, הוא רשאי לעשות זאת באחת משתי דרכים שיבחר: האחת, ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד שברשותו והשנייה, לפנות ליצירת קשר באתר ולבקש הסרה כאמור.

ה. מפעילי האתר יהיו רשאים להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיהם לשותפים העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.

ו. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיהם העסקיים של מפעילי האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.

10. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

א. מפעילי האתר או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילי האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.

ב. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").

ג. אין מפעילי האתר מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

ד. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך.

ה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

ו. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילי האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

ז. מפעילי האתר יהיו רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתם המוחלט.

ח. אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

ט. מבלי לגרוע מן האמור, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

11. COOKIES

א. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילי האתר משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

ב. יש באפשרות המשתמש להימנע מקבלת Cookies בדפדפן אשר בו אתה משתמש, אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן.

12. הפסקת שימוש ושיפוי:

א. מפעילי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

ב. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, עהיו מפעילי האתר, לפי שיקול דעתם, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים להם אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

ג. המשתמש ישפה את מפעילתםע האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילי האתר ו/או למי מטעמם על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

ד. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

13. המחאת זכויות וחובות

א. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילי האתר רשאים למחות את התחייבויותיהם ולהסב זכויותיהם, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיהם, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

ב. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

14. שימושים אסורים:

א. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

ב. המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

ג. המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

15. קניין רוחני וזכויות יוצרים:

א. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

ב. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.

ג. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

ד. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

ה. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

ו. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילי האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילי האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

16. תנאים נוספים:

א. תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר, אשר יהיו רשאים לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

ב. השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילי האתר אינם נותנים כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

17. בירור מחלוקות ותחום שיפוט

א. הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלע ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

ב. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב.

ג. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

ד. הבורר יהיה חייב בהנמקת החלטתו.

ה. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל אביב.

18. שינויים במדיניות הפרטיות:

א. מפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

19. יצירת קשר:

א. אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בעמדת יצירת קשר באתר.

bottom of page